Chứng nhận USDA là gì? Chứng nhận USDA (United States Department of Agriculture) là chứng nhận do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cấp cho các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của USDA. Chứng nhận này thường áp dụng cho sản phẩm hữu cơ (organic) và […]